• Thành công hơn với KingBee

Tra cứu các mức phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức
16/03/2016

Bản chất của các khoản phụ cấp là để bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

 

Vì vậy, dưới đây là bảng tra cứu mức hưởng phụ cấp với từng đối tượng kèm theo cách thức hưởng các loại phụ cấp này:

STT

Các loại phụ cấp

 

Đối tượng áp dụng

Mức hưởng

Lưu ý

1

Phụ cấp thâm niên vượt khung

 

- Chuyên viên cao cấp.

- Thanh tra viên cao cấp.

- Kiểm soát viên cao cấp thuế.

- Kiểm toán viên cao cấp.

- Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng.

- Kiểm tra viên cao cấp hải quan.

- Thẩm kế viên cao cấp.

- Kiểm soát viên cao cấp thị trường.

- Kế toán viên cao cấp.

- Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật.

- Chuyên viên chính.

- Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thanh tra viên chính.

- Kiểm soát viên chính thuế.

- Kiểm toán viên chính.

- Kiểm soát viên chính ngân hàng.

- Kiểm tra viên chính hải quan.

- Thẩm kế viên chính.

- Kiểm soát viên chính thị trường.

- Kế toán viên chính.

- Kiểm dịch viên chính động - thực vật.

- Kiểm soát viên chính đê điều (*).

- Chuyên viên.

- Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Công chứng viên.

- Thanh tra viên.

- Kế toán viên.

- Kiểm soát viên thuế.

- Kiểm toán viên.

- Kiểm soát viên ngân hàng.

- Kiểm tra viên hải quan.

- Kiểm dịch viên động- thực vật.

- Kiểm lâm viên chính.

- Kiểm soát viên đê điều.

- Thẩm kế viên.

- Kiểm soát viên thị trường

Các ngạch công chức yêu cầu trình độ Cao đẳng.

- Kiến trúc sư cao cấp.

- Nghiên cứu viên cao cấp.

- Kỹ sư cao cấp.

- Định chuẩn viên cao cấp.

- Giám định viên cao cấp.

- Dự báo viên cao cấp.

- Giáo sư- Giảng viên cao cấp.

- Bác sĩ cao cấp.

- Dược sĩ cao cấp.

- Biên tập – Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp.

- Phóng viên- Bình luận viên cao cấp.

- Đạo diễn cao cấp.

- Diễn viên hạng I.

- Họa sĩ cao cấp

- Huấn luyện viên cao cấp.

- Lưu trữ viên cao cấp.

- Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật.

- Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật.

- Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y.

- Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng.

- Phát thanh viên cao cấp.

- Quay phim viên cao cấp (*).

- Bảo tàng viên cao cấp.

- Thư viện viên cao cấp.

- Phương pháp viên cao cấp (*)

- Âm thanh viên cao cấp(*)

- Thư mục viên cao cấp(*)

Kiến trúc sư chính.

- Nghiên cứu viên chính.

- Kỹ sư chính.

- Định chuẩn viên chính.

- Giám định viên chính.

- Dự báo viên chính.

- Phó giáo sư- Giảng viên chính.

- Bác sĩ chính.

- Dược sĩ chính.

- Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên chính.

- Phóng viên- Bình luận viên chính.

- Đạo diễn chính.

- Hoạ sĩ chính.

- Huấn luyện viên chính.

- Lưu trữ viên chính.

- Chẩn đoán viên chính bệnh động vật.

- Dự báo viên chính bảo vệ thực vật.

- Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật- thú y.

- Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng.

- Giáo viên trung học cao cấp.

- Phát thanh viên chính.

- Quay phim viên chính(*).

- Dựng phim viên cao cấp.

- Diễn viên hạng II.

- Bảo tàng viên chính.

- Thư viện viên chính.

- Phương pháp viên chính (*).

- Âm thanh viên chính (*).

- Thư mục viên chính (*)

- Lưu trữ viên.

- Chẩn đoán viên bệnh động vật.

- Dự báo viên bảo vệ thực vật.

- Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y.

- Kiểm nghiệm viên giống cây trồng.

- Kiến trúc sư.

- Nghiên cứu viên.

- Kỹ sư.

- Định chuẩn viên.

- Giám định viên.

- Dự báo viên.

- Quan trắc viên chính.

- Giảng viên.

- Giáo viên trung học (1)

- Bác sĩ (2)

- Y tá cao cấp.

- Nữ hộ sinh cao cấp.

- Kỹ thuật viên cao cấp y.

- Dược sĩ.

- Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên.

- Phóng viên- Bình luận viên.

- Quay phim viên (*)

- Dựng phim viên chính.

- Đạo diễn.

- Họa sĩ.

- Bảo tàng viên.

- Thư viện viên.

- Phương pháp viên (*)

- Hướng dẫn viên chính

- Tuyên truyền viên chính

- Huấn luyện viên.

- Âm thanh viên (*)

- Thư mục viên (*)

- Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*)

- Phát thanh viên (*)

- Quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND.

- Chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

- Các chức danh thuộc chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, VKS.

5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó nếu sau 03 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng, từ năm thứ 4 trở đi được tính thêm 1%

 Được dùng để tính đóng và hưởng BHXH.

 

- Cán sự

- Kế toán viên trung cấp

- Kiểm thu viên thuế

- Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*)

- Kiểm tra viên trung cấp hải quan

- Kỹ thuật viên kiểm dịch động - thực vật

- Kiểm lâm viên

- Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*)

- Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

- Kiểm soát viên trung cấp thị trường

- Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

- Nhân viên hải quan.

- Kiểm lâm viên sơ cấp.

- Thủ kho bảo quản nhóm I.

- Thủ kho bảo quản nhóm II.

- Bảo vệ, tuần tra canh gác.

- Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

- Nhân viên thuế

- Lưu trữ viên trung cấp

- Kỹ thuật viên lưu trữ

- Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

- Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật

- Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y

- Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

- Kỹ thuật viên.

- Quan trắc viên.

- Giáo viên tiểu học

- Giáo viên mầm non (3)

- Y sĩ

- Y tá chính

- Nữ hộ sinh chính

- Kỹ thuật viên chính y

- Dược sĩ trung cấp

- Kỹ thuật viên chính dược

- Dựng phim viên

- Diễn viên hạng III

- Hoạ sỹ trung cấp

- Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng

- Thư viện viên trung cấp

- Hướng dẫn viên (ngành văn hoá - thông tin).

- Tuyên truyền viên.

- Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao).

- Quan trắc viên sơ cấp.

- Y tá

- Nữ hộ sinh.

- Kỹ thuật viên y.

- Hộ lý

- Dược tá

- Kỹ thuật viên dược

- Lái xe cơ quan.

- Kỹ thuật viên đánh máy.

- Nhân viên kỹ thuật

- Nhân viên đánh máy

- Nhân viên bảo vệ

- Nhân viên văn thư

- Nhân viên phục vụ

5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 02 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

Từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm tính thêm 1%.

 

 

 

2

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

Các chức danh lãnh đạo (được bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

 

10% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp.

 

3

Phụ cấp khu vực

Đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

0.1 x mức lương cơ sở

0.2 x mức lương cơ sở

0.3 x mức lương cơ sở

0.4 x mức lương cơ sở

0.5 x mức lương cơ sở

0.7 x mức lương cơ sở

1.0 x mức lương cơ sở

Hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

4

Phụ cấp đặc biệt

Đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

 

30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + phụ cấp quân hàm.

50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + phụ cấp quân hàm.

100% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + phụ cấp quân hàm.

Lưu ý: phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

5

Phụ cấp thu hút

Cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn

20% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

70% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Thời gian hưởng: từ 3 đến 5 năm.

 

6

Phụ cấp lưu động

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

0.2 x mức lương cơ sở.

0.4 x mức lương cơ sở.

0.6 x mức lương cơ sở.

 

7

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

0.1 x mức lương cơ sở.

0.2 x mức lương cơ sở.

0.3 x mức lương cơ sở.

0.4 x mức lương cơ sở.

 

8

Phụ cấp thâm niên nghề

Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu, cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

5% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nếu sau 05 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành hải quan, cơ yếu, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%.

 

9

Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương.

5% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

10% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

15% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

20% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

25% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

35% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

40% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

55% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

 

10

 

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra và một số chức danh tư pháp.

10% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

15% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

20% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

25% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp này thì không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.

 

11

Phụ cấp trách nhiệm công việc

Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã.

0.1  x mức lương cơ sở.

0.2  x mức lương cơ sở.

0.3  x mức lương cơ sở.

 

Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

0.1  x mức lương cơ sở.

0.2  x mức lương cơ sở.

0.3  x mức lương cơ sở.

0.5 x mức lương cơ sở.

12

Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh

13

Đốitượng không thuộc diện xếp lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

 

Căn cứ pháp lý: Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 72/2009/NĐ-CP.

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
Mr Thi - Trưởng phòng nhân sự

Mr Thi - Trưởng phòng nhân sự - Công ty TNHH Việt Pan Pacific Thanh Hóa

Việt Pan là đơn vị trong lĩnh vực may mặc của Hàn Quốc, số lượng công nhân hơn 5000 nên việc sử dụng phần mềm nhân sự đã được Ban lãnh đạo quan tâm. Làm việc với đội ngũ Tư vấn và Lập trình KingBee tôi hoàn toàn yên tâm và quyết định chọn KingBee cho công việc quản lý. Tôi đánh giá rất cao về tính tùy biến và hiệu suất làm việc nhanh của KingBee.
Mr Tagashi - Giám đốc nhân sự

Mr Tagashi - Giám đốc nhân sự - Nashakiyo Limited

Trước khi sử dụng phần mềm KingBee của Công ty CP Công nghệ ATO chúng tôi đã sử dụng 1 vài phần mềm của đơn vị khác nhưng không đáp ứng hết được các yêu cầu sử dụng. Tôi đánh giá cao tính tùy biến của phần mềm, hơn hết là chất lượng phục vụ sau bán hàng của ATO khiến tôi luôn an tâm.
Mrs Dương - Hành chính nhân sự

Mrs Dương - Hành chính nhân sự - Công ty HJC

Là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, HJC tìm kiếm đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhân sự quản lý theo đặc thù yêu cầu. Được biết đến KingBee qua nhiều công ty Hàn Quốc khác, HJC đã lựa chọn sử dụng. Mọi nghiệp vụ hồ sơ, chấm công, tính lương mà KingBee giúp tôi luôn an tâm trong công việc hàng ngày. Bộ phận Support của KingBee chuyên nghiệp, nhanh chóng, nghiệp vụ chuyên môn cao. Cảm ơn KingBee !
Mr Hoàng - Giám đốc nhân sự

Mr Hoàng - Giám đốc nhân sự - Công ty Bất động sản New Way

Lúc đầu công ty New Way chỉ mua máy chấm công của KingBee. Sau một thời gian công ty phát triển hệ thống Bắc Nam, số lượng nhân viên cũng tăng lên đòi hỏi cần phần mềm quản lý. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng KingBee và triển khai hệ thống đồng bộ. Mọi việc đều rất tốt, phần mềm, đội ngũ hỗ trợ sau bán...
Mr Nghiêm - IT

Mr Nghiêm - IT - Trung tâm chiếu phim quốc gia

Trung tâm chiếu phim Quốc gia là đơn vị đặc thù quản lý nhiều ca, lịch làm việc khác nhau. Nếu như trước kia dùng thủ công rồi nhập vào Excel không quản lý tự động và thống kê chi tiết, chính xác được. Sau khi sử dụng phần mềm quản lý chấm công KingBee mọi việc đều trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều tự động, hoàn toàn dễ kiểm soát và tự động lập báo cáo khi cần. Sau một thời gian, tôi và bộ phận Nhân sự sử dụng, tôi đánh giá cao và tin tưởng sử dụng KingBee
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN
Vũ Thị Ngọc Hà
Tư vấn viên - Vũ Thị Ngọc Hà
0928.58.88.28
Atosoftware10
© Copyright 2008-2015. KingBee là phần mềm của Công ty CP Công nghệ ATO
0928.85.80.88 - 096.222.7777